39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

WIRTUALNE DNI OTWARTE
W KOPERNIKU

Kliknij po więcej informacji
i formularz zgłoszeniowy
obrazek

obrazek
sobota, 8 maja 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Heladiusz i Achacy
30 kwietnia 2021r. | Administrator

Wszyscy tegoroczni absolwenci naszego liceum otrzymali pamiątkowe medaliony przygotowane specjalnie z okazji ukończenia szkoły. Medaliony zostały wykonane przez pana Tomasza Mrozowskiego, który jest ab­sol­wen­tem II LO oraz przyjacielem Kopernika. Serdecznie dzię­ku­je­my za tak niezwykłą pamiątkę.

obrazek
30 kwietnia 2021r. | Administrator

30 kwietnia w nietypowych okolicznościach żegnamy na­szych absolwentów. Pożegnanie jest okazją do pod­su­mo­wa­nia osiągnięć naukowych, wspomnień i podziękowań. Odcisnęliście wyjątkowy ślad w historii szkoły i cząstka Was będzie nam towarzyszyć w dalszym jej tworzeniu. Przed Wami egzamin maturalny. Wierzymy, że poradzicie sobie najlepiej, jak potraficie. Pamiętajcie, że zawsze macie nasze wsparcie. Dziękujemy, że byliście z nami, gra­tu­lu­je­my ukończenia liceum i życzymy sukcesów na maturze, do­sta­nia się na wymarzone studia oraz szczęścia w życiu oso­bis­tym!

obrazek
29 kwietnia 2021r. | Administrator

Z ogromną radością informujemy, że do osiągnięć te­go­rocz­nych olimpijczyków II LO w Mielcu kolejny tytuł dodał Jan Wanatowicz, uczeń klasy 2B. Jan został finalistą Ogól­no­pol­skiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża pol­skie­go” im. mjr Marka Gajewskiego. To już drugi tytuł finalisty te­go ucznia - w tym roku został też finalistą olimpiady fi­zycz­nej. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
28 kwietnia 2021r. | Administrator

Bardzo miło nam poinformować, że Daniel Pazdro, uczeń klasy 2Bg, uzyskał tytuł laureata 67. Olimpiady Che­micz­nej, a tym samym znalazł się w gronie 30 najlepszych uczestników tego konkursu. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
24 kwietnia 2021r. | Administrator

22 kwietnia uczniowie naszego liceum przystąpili do Mię­dzy­na­ro­do­we­go Konkursu „Kangur Matematyczny”. W kon­kur­sie wzięło udział ponad czterdziestu uczestników. Z powodu obecnej sytuacji umożliwiliśmy naszym uczniom udział w zawodach zarówno w formie zdalnej, jak i sta­cjo­nar­nej. Trzymamy kciuki za wysokie wyniki.

obrazek
24 kwietnia 2021r. | Administrator

19 kwietnia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu War­szaw­skie­go odbyła się uroczysta gala podsumowująca ju­bi­le­uszo­wą 70. Olimpiadę Fizyczną, na której ogłoszono wy­ni­ki zawodów finałowych. Gala transmitowana była na żywo w Internecie, a udział w niej wzięli m.in. minister Dariusz Piont­kow­ski, władze Uniwersytetu Warszawskiego, człon­kowie Pol­skie­go Towarzystwa Fizycznego i wielu innych za­pro­szo­nych gości. Z radością informujemy, że Jan Wa­na­to­wicz, uczeń klasy 2B, uzyskał tytuł finalisty 70. Olimpiady Fi­zycz­nej. Tytuł ten zwalnia Janka z postępowania re­kru­ta­cyj­ne­go na większość uczelni wyższych oraz zapewnia zwol­nie­nie z matury z fizyki. Serdecznie gratulujemy Jan­ko­wi, który był jednym z najmłodszych finalistów i życzmy wielu dalszych sukcesów.

obrazek
24 kwietnia 2021r. | Administrator

Znamy już listę uczniów zakwalifikowanych do cen­tral­ne­go etapu LXIV Olimpiady Astronomicznej. Z całej Polski do finału za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zostało tylko 20 uczniów, któ­rzy osiągnęli najwyższe wyniki w poprzednim etapie kon­kur­su. Z wielką radością informujemy, że w tym elitarnym gronie znalazł się uczeń klasy 3B Arkadiusz Paterak. Ser­decz­nie gratulujemy i życzymy sukcesów w zawodach fi­na­ło­wych, które odbędą sią na przełomie maja i czerwca w Cho­rzo­wie.

obrazek
te: 0.023s dbnc: 5 dbnq: 7