39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

sobota, 19 września 2020r.
imieniny obchodzą m.in.: Trofim i Festus
16 września 2020r. | Administrator

Wrześniowe spotkania integracyjne dla klas pierw­szych to już tradycja naszej szkoły. Korzystając z pięknej pogody, pierwszoklasiści wraz z wychowawcami, panią pe­da­gog oraz panią psycholog, wyjeżdżają do „Zajazdu Anna” w Brzyściu, aby się lepiej poznać. W zajęciach inte­gra­cyj­nych uczestniczyły już trzy klasy: 1F, 1D i 1A, pozostałe wezmą w nich udział w kolejnych dniach. To wspaniała o­ka­zja do nawiązania koleżeńskich więzi oraz wspólnej za­ba­wy.

16 września 2020r. | Administrator

Szkolne Koło Wolontariatu „Kopernika” wznawia swoją działalność w nowym roku szkolnym. Tym razem włączamy się w akcję charytatywną „Odkręcamy dla Mai”. Na terenie naszej szkoły będą zbierane nakrętki, które należy wrzucać do pojemników znajdujących się w szatni lub w sali język polski 3. Każdy kilogram nakrętek jest na wagę złota! Ze­bra­ne przez nas pieniądze pomogą w rehabilitacji i leczeniu malutkiej Mai. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

5 września 2020r. | Administrator

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólno­pol­ską akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod patro­na­tem pary prezydenckiej. W tym roku lekturą Narodowego Czytania została wybrana „Balladyna” Juliusza Słowac­kie­go. Prezydent RP - Andrzej Duda, zachęcając do udziału w niej, napisał: „Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszyst­kich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspól­na lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i po­now­nie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy”.

Czytaj więcej... »
2 września 2020r. | Administrator

1 września rozpoczęliśmy naukę w kolejnym roku szkol­nym, w którym uczyć się będzie 777 uczniów w 24 oddziałach. Będzie to wyjątkowy rok, w którym obowiązy­wać będą procedury związane z zapobieganiem, przeciw­dzia­ła­niem i zwalczaniem COVID-19. Pamiętajmy o ma­secz­kach/przył­bi­cach, dezynfekcji, dystansie społecznym i respektowaniu zarządzeń związanych ze stanem epi­de­micznym. Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły ży­czy­my przede wszystkim zdrowia, aby omijały nas wirusy, wie­lu sukcesów w nowym roku szkolnym, wytrwałości w po­ko­ny­wa­niu trud­ności i wszelkiej pomyślności w życiu oso­bis­tym i zawodowym/szkolnym.

2 września 2020r. | Administrator

1 września na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 od­by­ły się uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny świa­towej. Pani Małgorzata Ciejka przypomniała o tragicznych wydarzeniach Września 1939 r., okupacji i skutkach naj­więk­szego konfliktu zbrojnego w historii świata. Pod tabli­cami upamiętniającymi bitwy wojska polskiego złożono wią­zan­ki kwiatów i oddano hołd poległym.

1 września 2020r. | Administrator

31 sierpnia 2020 r. pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę pana Czesława Małka. Nauczycielem „Koper­ni­ka”, jeszcze przy ulicy Biernackiego, został 47 lat temu. Uczył prawie wszystkie roczniki, ponieważ był jedynym na­uczycielem przysposobienia obronnego (dziś edukacji dla bezpieczeństwa). Starsi absolwenci wspominają strzelanie, rzut granatem do piaskownicy, maski pgaz, a wszyscy z pewnością na zawsze zapamiętali jak należy prawidłowo bandażować. Swoją wiedzę geograficzną i umiejętności or­ga­ni­za­torskie wykorzystywał podczas wycieczek, rajdów szkol­nych, obozów wypoczynkowych w górach lub nad mo­rzem.

Panie Profesorze, dziękujemy za wspólne lata pra­cy, życzliwość, pomoc, każdy uśmiech, żart i poczucie humoru. Życzymy zdrowia, długich lat życia i spokoju na zasłużonej emeryturze oraz zrealizowania planów, na które teraz wreszcie będzie czas!

14 lipca 2020r. | Administrator

14 lipca odbyło się podsumowanie XX edycji Konkursu „Komputer dla Najlepszego”. Jak co roku spośród zgło­szo­nych przez szkoły średnie absolwentów z najlepszymi wyni­ka­mi oraz osiągnięciami wybrano maturzystę 2020 roku. Mi­ło nam ogłosić, iż nasz absolwent Piotr Koceniak, uczeń klasy 3d, został wybrany najlepszym maturzystą powiatu mie­leckiego. Gratulujemy Piotrowi i życzymy dalszych sukce­sów.

te: 0.023s dbnc: 5 dbnq: 7