39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
czwartek, 23 marca 2023r.
imieniny obchodzą m.in.: Piotra i Pelagiusz
20 marca 2023r. | Administrator

17 marca w hali Uniwersyteckiego Centrum Lek­ko­a­tle­tycz­ne­go w Rzeszowie odbyła się XIV Gala Spor­tu Mło­dzie­żo­we­go Województwa Podkarpackiego, pod­czas któ­rej wrę­czo­no stypendia sportowe oraz nagrody dla za­wod­ni­ków i trenerów. Z radością informujemy, że na­gro­dę z rąk Mar­szał­ka Województwa Podkarpackiego, pa­na Wła­dy­sława Ortyla odebrał Alex Sadowy, uczeń klasy 1e. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
20 marca 2023r. | Administrator

15 marca w Warszawie odbył się finał centralny VII Olim­pia­dy Statystycznej, do którego zakwalifikowało się 79 ucz­niów. Ty­tuł Laureata Olimpiady uzyskało 30 naj­lep­szych. Wspa­nia­le spisali się reprezentanci naszego li­ce­um. Jan Wanatowicz - uczeń kl. 4b - zajął 2 miejsce i uzy­skał ty­tuł Lau­re­a­ta Olimpiady. Tytuł ten uzyskała też Wik­tor­ia Klich - uczennica klasy 3b. Wielkie gratulacje! Je­steś­my z Was dum­ni!

obrazek
20 marca 2023r. | Administrator

W dniach 9-12 marca 2023r. w Chorzowie odbywały się zawody etapu centralnego XLVI Olimpiady Astro­no­micz­nej. Elitarne grono 20 najlepszych uczniów w Pol­sce roz­wią­zy­wa­ło zadania teoretyczne, zadania z ana­li­zy da­nych, a także zadania obserwacyjne prze­pro­wa­dza­ne pod sztucz­nym niebem planetarium. W gronie finalistów znalazł się Jan Wa­na­to­wicz, uczeń klasy 4b. Z dumą informujemy, że Ja­nek za­jął znakomite 8 miejsce, uzyskując tytuł Fi­na­lis­ty XLVI Olimpiady Astronomicznej. Brawo!

obrazek
20 marca 2023r. | Administrator

Po całorocznych eliminacjach wyłoniono finalistów kon­kur­su fizycznego „First Step to Nobel Prize” o puchar rek­to­ra Politechniki Łódzkiej. Do finału zakwalifikowało się aż 10 naszych uczniów: Paweł Żuczek (4b), Jan Wa­na­to­wicz (4b), Konrad Ćwięka (4b), Martyna Gaj (4b), David Gą­sio­rek (4a), Mateusz Hyla (4b), Iga Stryczek (3b), To­masz Ła­chut (4a), Maksymilian Koleśniak (3b) i Wiktor Maj­ka (4b). Gra­tu­la­cje!

obrazek
15 marca 2023r. | Administrator

Podczas gdy niektórzy odpoczywają, inni poszerzają swo­ją wiedzę na zajęciach kółka biologicznego. 15 marca pan To­masz Mrozowski – lekarz weterynarii, absolwent na­sze­go li­ce­um i przyjaciel Kopernika przeprowadził nie­zwyk­le cie­ka­we praktyczne zajęcia z zoologii, podczas któ­rych wy­ko­ny­wa­na była między innymi sekcja karpia. Po pokazie prze­pro­wa­dzo­nym przez naszego gościa uczniowie mieli oka­zję sa­mo­dziel­nie wykonać zadanie, wykorzystując swo­ją wie­dzę w praktyce. Było to nasze pierwsze spot­ka­nie, ale już wiemy, że nie ostatnie.

obrazek
15 marca 2023r. | Administrator

Z satysfakcją informujemy, że w II (ustnym) etapie okrę­go­wych zawodów LIII Olimpiady Literatury i Języka Pol­skie­go na­sza szkoła była reprezentowana przez naj­licz­niej­sze w województwie grono uczniów. Wcześ­niej­sze eta­py z powodzeniem pokonali: Aleksandra Ga­weł (3c), Wik­tor­ia Klich (3b), Wojciech Kopacz (3b), Ewa Za­wadz­ka (3c). 11.03.2023 zostały ogłoszone listy osób za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do zawodów III stopnia, a w gronie 183 najlepszych uczest­ni­ków z ca­łej Polski znalazło się dwoje naszych ucz­niów: Wik­tor­ia Klich (3b) i Wojciech Kopacz (3b). Warto za­zna­czyć, że wy­ni­ki uzyskane przez Wiktorię zapewniły jej pią­te miej­sce w kraju. Serdecznie gratulujemy Wiktorii i Wojtkowi oraz życzymy sukcesów podczas finałowego etapu, który od­bę­dzie się w dniach 20 - 22 kwietnia w Konstancinie pod War­sza­wą.

obrazek
15 marca 2023r. | Administrator

8 marca z okazji Dnia Kobiet SU zorganizował wybory miss II LO. Kandydatki musiały zmierzyć się z rozmaitymi kon­ku­ren­cja­mi, np. wiązanie krawata, odgadywanie nazw klu­bów piłkarskich. Decyzją jury pierwsze miejsce zajęła Mag­da­le­na Naróg (4e), wicemiss została Oliwia Lis (3e), a trze­cie miej­sce przypadło Gabrieli Marek (3a). Serdecznie gra­tu­lu­je­my zwyciężczyniom!

obrazek
11 marca 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Alex Sadowy (1E), który jest zawodnikiem Stowarzyszenia Akademii Umiejętności Tech­nicz­nych Leonardo, otrzymał nagrodę Prezydenta Mia­sta Miel­ca za wysokie osiągnięcia sportowe i medalowe wy­ni­ki w Mo­de­lar­stwie Kosmicznym uzyskane na arenach spor­to­wych w ro­ku 2022. Alex został także uhonorowany na­gro­dą Za­rzą­du Województwa Podkarpackiego, która zo­sta­nie mu wrę­czo­na podczas XIV Gali Sportu Mło­dzie­żo­we­go Wo­je­wódz­twa Podkarpackiego 17 marca w Rze­szo­wie. Ser­decz­nie gratulujemy!

obrazek
11 marca 2023r. | Administrator

2 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od­by­ły się eliminacje okręgowe XVIII Olimpiady Przed­się­bior­czoś­ci. Naszą szkołę reprezentowali: Jan Cię­żad­ło (3B), Wiktoria Klich (3B) oraz Patrycja Wilk (4B). Za­wo­dy okrę­go­we składają się z dwóch etapów olim­pij­skich zma­gań. I etap polega na rozwiązaniu testu wie­dzy skła­da­ją­ce­go się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. II etap to zespołowe rozwiązywanie zadania sytuacyjnego oraz jego obrona przed Komisją Okręgową. Eliminacje wy­ma­ga­ją od zawodników umiejętności pracy zespołowej, ar­gu­men­to­wa­nia i obrony stanowiska. Gratulujemy udziału w eli­mi­nac­jach okręgowych!

obrazek
5 marca 2023r. | Administrator

W finale XXII Podkarpackiego Konkursu Ma­te­ma­tycz­ne­go im. Franciszka Leji wezmą udział: Pa­try­cja Ru­man (1C), Daniel Kopacz (2A), Anna Martyńska (2D), Ma­ksy­mi­lian Ko­leś­niak (3B). Gratulujemy. Życzymy po­wo­dze­nia.

obrazek
5 marca 2023r. | Administrator

Z radością informujemy, że do zawodów finałowych Ogól­no­pol­skiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH za­kwa­li­fi­ko­wa­li się:

  • z fizyki: Konrad Ćwięka (4b), Szymon Drozdowski (3b), David Gąsiorek (4a), Mateusz Hyla (4b), Maksymilian Koleśniak (3b), Wiktor Majka (4b), Jan Wanatowicz (4b), Paweł Witek (4a), Paweł Żuczek (4b);
  • z matematyki: Konrad Ćwięka (4b), Paweł Żuczek (4b);
  • z chemii: Alicja Pazdro (3c);

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w finale, któ­ry odbędzie się w dniach 25 i 26 marca w Krakowie.

obrazek
2 marca 2023r. | Administrator

Uczennice: Aleksandra Wójcik, Patrycja Piskor z klasy 1C oraz Wiktoria Rydza i Emilia Lis z klasy 1E re­pre­zen­to­wa­ły naszą szkołę w eliminacjach powiatowych VIII edy­cji Wo­je­wódz­kie­go Turnieju Poezji i Prozy "Zawsze wier­ni". Ju­ry konkursowe, oceniając wstąpienia uczniów, bra­ło pod uwa­gę dobór repertuaru, kulturę słowa, in­ter­pre­tac­ję utwo­ru, ogól­ny wyraz artystyczny. Miło nam po­in­for­mo­wać, że wy­stą­pie­nia na­szych uczennic zostały do­ce­nio­ne. Wik­tor­ia Ry­dza zdo­by­ła 1 miejsce, natomiast Pa­tryc­ja Pis­kor uzy­ska­ła 3 miej­sce. Uczennice będą re­pre­zen­to­wać po­wiat mie­lec­ki pod­czas etapu wo­je­wódz­kie­go. Gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my po­wo­dze­nia

obrazek
26 lutego 2023r. | Administrator

W XXXVIII Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Mar­sza­ła laureatem II miejsca został Daniel Kopacz z klasy 2A, a wy­róż­nie­ni zostali: Anna Martyńska (2D), Konrad Ćwię­ka (4B), David Gąsiorek (4A) i Jan Wanatowicz (4B). Gra­tu­lu­je­my. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów od­bę­dzie się 3. marca 2023 r. w I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Łańcucie.

obrazek
26 lutego 2023r. | Administrator

16 lutego oraz 22 lutego odbyły się kolejne warsztaty ma­te­ma­tycz­ne prowadzone przez absolwentów: Tomka Mar­tyń­skie­go i Daniela Pazdro. Tematem zajęć była potega punk­tu oraz okręgi wpisane i opisane. Warsztaty cieszyły się za­in­te­re­so­wa­niem uczniów, którzy z zaangażowaniem roz­wią­zy­wa­li za­da­nia.

obrazek
24 lutego 2023r. | Administrator

22 lutego, po prawie trzyletniej przerwie, odbyły się pół­fi­na­ły wojewódzkie Licealiady w pływaniu. Sztafeta chłop­ców 6x50 m stylem dowolnym popłynęła w składzie: Pa­weł Żu­czek (4b), Maciej Stanisz (2d), Szymon Muras (2d), Ni­ko­dem Raj­ca (2b), Jakub Pikor (2f), Antoni Pazdro (1g) oraz re­zer­wa David Gąsiorek (4a) i zajęła 3 miejsce. W kon­ku­ren­cjach indywidualnych naszą szkołę re­pre­zen­to­wa­ły dwie zawodniczki: Weronika Dubiel (1d) oraz Maja Tchó­rzew­ska (2d). Serdeczne gratulacje! Szczegółowe in­for­ma­cje do­ty­czą­ce czasów i awansów do finałów do­stęp­ne bę­dą już niebawem na stronie Szkolnego Zwią­zku Spor­to­we­go.

obrazek
te: 0.030s dbnc: 5 dbnq: 7