39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1961 - 1974

Od 1 września 1961 roku Liceum zaczęło funkcjonować jako samodzielna placówka oświatowa z 14-osobowym gronem nauczycielskim i 361 uczniami w 10 oddziałach. Od tego czasu corocznie tworzono już po 4 oddziały klas ósmych aż do momentu, kiedy to w szkolnictwie ponadpodstawowym rozpoczęła się reforma szkolna w roku 1967/68, a do Liceum przyszła młodzież po ukończonej ośmioklasowej szkole podstawowej.

Największy rozwój przed reformą placówka przeżywała w latach 1964-1966 (po 16 oddziałów i około 640 uczniów). W listopadzie 1964 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Funkcję dyrektora objął Edward Żurek. Dotychczasowy dyrektor Jan Armatys przeszedł na emeryturę. Pod kierownictwem dyrektora Edwarda Żurka Liceum przygotowywało się do reformy. Przygotowania te objęły zarówno bazę jak i kadrę. Zamieniano więc dotychczasowe izby lekcyjne na pracownie przedmiotowe, wyposażając je równocześnie w najniezbędniejsze pomoce naukowe, a nauczyciele w różnorodny sposób uzupełniali swoje kwalifikacje, kończąc m.in. studia II stopnia i zdobywając dyplomy magisterskie.

W roku 1961/62 pracowało w Liceum 14 nauczycieli, a już w roku 1973/74 - 29. Nastąpił więc ponad dwukrotny wzrost kadry nauczającej. Od 1 września 1972r. funkcję dyrektora Liceum objął Władysław Gajowiec, dotychczasowy nauczyciel matematyki.

Klasy profilowane i zajęcia fakultatywne wprowadzono zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania w roku szkolnym 1970/71, ale w naszym Liceum eksperymentalną klasę o poszerzonym programie biologii i chemii utworzono rok wcześniej. Coraz szerszym frontem wkraczała do szkoły nauka języków obcych nowożytnych, zachodnioeuropejskich, a łacina była stopniowo eliminowana jako przedmiot obowiązkowy. Dominującym językiem zachodnioeuropejskim był język angielski.

11 czerwca 1972 roku nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Uroczystość tę poprzedziły specjalne przygotowania. Oddano do użytku nowocześnie wyposażoną pracownię chemiczną, a w holu wmurowano tablicę pamiątkową z popiersiem Mikołaja Kopernika. Młodzież otrzymała jednolite mundurki szkolne (Liceum było pod tym względem pierwszą szkołą w Mielcu), wprowadzono odznakę i dyplom "Wzorowy Uczeń" - lokalny system premiowania najlepszych uczniów. Szkoła otrzymała też wtedy sztandar, na który uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie na sztandar stało się tradycją i do dziś składają je uczniowie rozpoczynający naukę w liceum i opuszczający szkołę absolwenci.

Kolejny okres... (1974-1988)

te: 0.013s dbnc: 5 dbnq: 5