39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1974 - 1988

W 1974 r. Liceum zostało przeniesione do nowego, już własnego budynku. Zagospodarowanie nowej siedziby wymagało ogromnego nakładu sił i środków. Od początku trzeba było urządzać pracownie, których wyposażenie pozostało w starym budynku. Stopniowo zaopatrywano je w potrzebne meble i pomoce naukowe. Przeprowadzono radiofonizację całego budynku szkolnego i placu apelowego. Przyłączono część lasku komunalnego, skanalizowano i utwardzono boisko oraz doprowadzono do niego światło i wodę, a w następnym etapie zakończono budowę boiska sportowego i zagospodarowano otaczającą szkołę skarpę. Z ważniejszych przedsięwzięć na 30-lecie Liceum w 1983r. należy wymienić oddanie do użytku nowoczesnego laboratorium językowego, zainstalowanie w dwóch pracowniach telewizji przemysłowej w obwodzie zamkniętym i urządzenie harcówki.

Połowa lat siedemdziesiątych to okres największego w dotychczasowej historii rozkwitu szkoły: do Liceum uczęszczało wtedy rokrocznie około 800 uczniów uczących się w 21 - 22 oddziałach. Liczba ta w połowie lat osiemdziesiątych spadła poniżej 500 i w tych granicach utrzymywała się do końca omawianego okresu (500 uczniów w 17 oddziałach w roku szkolnym 1987/88).

Efekty pracy dydaktycznej były widoczne już w poprzednim okresie, ale w nowym budynku były jeszcze lepsze. Ich miarą były wyniki osiągane przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych i ilość absolwentów ubiegających się o przyjęcie i przyjmowanych na wyższe uczelnie. W latach 1974 - 1988 na szczeblu okręgowym w olimpiadach przedmiotowych brało udział około 900 uczniów, na etap centralny zakwalifikowało się 71, w tym 22 było laureatami, a 6 zostało wyróżnionych. Po raz pierwszy w historii szkoły jej uczeń reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Helsinkach w 1988 roku i zdobył srebrny medal. Te osiągnięcia postawiły szkołę na jednym z pierwszych miejsc w województwie w pracy z uczniem zdolnym (np. II miejsce w roku szkolnym 1983/84).

Wyrazem uznania tych osiągnięć było przyjęcie Liceum do Zespołu Szkół Twórczych w 1985 roku i Klubu Przodujących Szkół w 1986 roku.

Kolejny okres... (1988-1997)

te: 0.012s dbnc: 5 dbnq: 5