39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1997 - 2001

Piąty okres, tj. od 1 września 1997 r. należałoby związać z objęciem kierownictwa szkoły przez dyrektora Janusza Kopeckiego dotychczasowego wicedyrektora szkoły i nauczyciela fizyki. Zastępcą Janusza Kopeckiego został Andrzej Jankowski nauczyciel fizyki II LO. Okres ten to czas bardzo wielu zmian w polskiej szkole, a także w II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Powstaje wiele nowych dokumentów jak: Program Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, którego obszerną częścią są kryteria oceniania ze wszystkich przedmiotów. Opracowano własne kryteria oceniania ustnych egzaminów maturalnych ze wszystkich przedmiotów. Dokonano zmian w Statucie Szkoły. Opracowano plan doskonalenia zawodowego. Powstało kilka programów autorskich - historia w klasie o profilu ogólnym nachyleniu prawniczo - ekonomicznym, informatyka w klasach matematyczno - informatycznych i program godzin wychowawczych. Kontynuuje się realizację autorskiego programu z fizyki w klasach matematyczno - informatycznych oraz biologiczno - chemicznych. Zorganizowano kilka kursów komputerowych dla nauczycieli. Kilku nauczycieli współpracuje z wydawnictwem "Omega" z Krakowa, wydając publikacje z serii "Matura", a także podręczniki pomocnicze. W ciągu trzech lat udało się dyrekcji wraz z nauczycielami szkoły odnowić prawie wszystkie sale lekcyjne, odnowić pokój nauczycielski, zorganizować świetlicę szkolną po byłej stołówce nauczycielskiej.

Na korytarzach szkolnych pojawiły się stylowe ławeczki dla młodzieży, a w otoczeniu szkoły powstał obszerny parking rowerowy. Znaczną część elewacji szkoły wypełniło graffiti wykonane przez młodzież w ramach lekcji plastyki. Zakupiono nową aparaturę nagłaśniającą na szkolne imprezy i do radiowęzła szkolnego oraz kilka nowych komputerów, telewizorów, magnetowidów i magnetofonów. Powstały dwie pracownie komputerowe z pełnym wyposażeniem. Zaadaptowano pomieszczenie po byłej kuchni stołówki nauczycielskiej na salkę gimnastyczną wraz z zapleczem. Wszystkie wymienione działania gospodarcze szkoła dokonała własnymi siłami nie korzystając zupełnie ze środków budżetowych.

Ten czteroletni okres przyniósł też kolejne sukcesy uczniów - 8 tytułów laureata olimpiady (chemia, fizyka, WOS, historia) i 8 tytułów finalisty olimpiady (j. francuski, fizyka, chemia, astronomia, wiedza o Unii Europejskiej), zaś największym sukcesem tych lat jest srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej przywieziony aż z Australii. Odbyło się kilka sesji popularno - naukowych.

W tym czasie szkolny zespół zdobył dwa razy z rzędu pierwsze miejsce na Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych i jeden raz trzecie. Oprócz tych sukcesów młodzież zajmowała najwyższe miejsca w kraju w różnych konkursach zarówno przedmiotowych jak i artystycznych.

W roku 1997 12 komputerów połączonych zostało w sieć lokalną, szkoła uzyskała także dostęp do międzynarodowej sieci Internet. Cały czas kontynuuje się wymianę między II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu a gimnazjum im. Christiana Ernsta w Erlangen. W roku szkolnym 1999/2000 młodzież jednej z klas językowych wyjechała na wycieczkę - obóz do Wielkiej Brytanii. Celem było poznanie kraju i doskonalenie umiejętności językowych. Wiosną 2000 r młodzież wyjechała na wycieczkę do Paryża, której cel był podobny do powyższego.

te: 0.010s dbnc: 5 dbnq: 5