39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
wtorek, 5 grudnia 2023r.
imieniny obchodzą m.in.: Saba i Anastazy
2 grudnia 2023r. | Administrator

Aż pięcioro uczniów kl.3e awansowało do II etapu olim­pia­dy sprawdzającej wiedzę z zakresu funkcjonowania me­diów. Są to: Kamila Kilian, Alicja Koza, Marcin Paduch, Wik­to­ria Tłu­sty, Sabina Wrzesień. Olimpiada Wiedzy o Me­diach ma cha­rak­ter interdyscyplinarny, obejmuje pod­sta­wę pro­gra­mo­wą z języka polskiego, wosu, historii i kultury. Fi­na­liś­ci i laureaci tej olimpiady otrzymują indeksy na sze­reg kie­run­ków studiów najlepszych uniwersytetów w kra­ju.

obrazek
1 grudnia 2023r. | Administrator

Do II etapu XXII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej za­kwa­li­fi­ko­wa­ła się rekordowa liczba uczniów „Kopernika”. Są to: Wik­to­ria Klich (4b), Daniel Kopacz (3a), Kamila Szę­szoł (3b), Bar­ba­ra Wilk (3c), Emilia Pietruszka (3c), Ju­sty­na Ba­jor (4b), Tomasz Bolechała (1b), Maksymilian Koleśniak (4b) i Anna Martyńska (3d). Gratulujemy i życzymy suk­ce­sów w dalszych etapach olimpiady.

obrazek
1 grudnia 2023r. | Administrator

29 listopada odbyła się II Mielecka Gala Wolontariatu, zor­ga­ni­zo­wa­na przez posła na sejm RP Fryderyka Ka­pi­no­sa oraz Fundację Prometeo. Podczas gali wy­róż­nio­no za dzia­łal­ność charytatywną wszystkie szkolne ko­ła wo­lon­ta­riac­kie. Między innymi wyróżnienie otrzymało Szkol­ne Ko­ło Wolontariatu „Kopernik Pomaga”. Dzię­ku­je­my.

obrazek
1 grudnia 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że w gronie uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do etapu okręgowego 53. Olimpiady Bio­lo­gicz­nej zna­leź­li się: Martyna Ptak i Wiktor Skowron z kla­sy 2c, Alek­san­dra Sypek z klasy 3f oraz Alicja Pazdro i Ewa Za­wadz­ka z kla­sy 4c. Eliminacje okręgowe odbędą się 20 stycz­nia 2024 ro­ku w Kra­ko­wie. Serdecznie gratulujemy i ży­czy­my po­wo­dze­nia.

obrazek
30 listopada 2023r. | Administrator

29 listopada grupa uczniów „Kopernika” wraz z opie­ku­na­mi pojechała z wizytą do Sejmu Rzeczypospolitej Pol­skiej na zaproszenie pani poseł Elżbiety Burkiewicz. Ucz­nio­wie zwie­dzi­li Sejm RP, zapoznali się z jego historią, przy­słu­chi­wa­li się obra­dom. Dzięki pani poseł Krystynie Sko­wroń­skiej zo­ba­czy­li miejsce, gdzie obraduje Senat. Pa­ni po­seł Elż­bie­ta Burkiewicz zorganizowała wycieczkę do War­sza­wy w ramach prezentu z okazji Jubileuszu 70-lecia II LO. W wy­jeź­dzie uczestniczyła młodzież zaangażowana w ży­cie ar­tys­tycz­ne szkoły. Wycieczka zakończyła się spa­ce­rem po Kra­kow­skim Przedmieściu. Galeria...

obrazek
29 listopada 2023r. | Administrator

28 listopada 2023 r. uczennica klasy 1f, Oliwia Perc, za­pre­zen­to­wa­ła swoje umiejętności wokalne w III Mię­dzy­szkol­nym Kon­kur­sie Piosenki Obcojęzycznej "Het­ma­nut­ki". Kon­kurs został zorganizowany przez 1 Nie­pub­licz­ne LO im. Het­ma­na Jana Tarnowskiego w Tar­no­brze­gu. Z dumą in­for­mu­je­my, że Oliwia zajęła I miejsce w kategorii szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. Gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych suk­ce­sów.

obrazek
27 listopada 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować o sukcesie uczniów naszego li­ce­um. Do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wie­dzy Che­micz­nej zakwalifikowali się: Dominika Pikul, Ali­cja Paz­dro, Aleksandra Śliwińska i Filip Kalisz, wszyscy z kla­sy 4c. Gra­tu­lu­je­my i życzymy powodzenia.

obrazek
26 listopada 2023r. | Administrator

24 listopada uczniowie klas matematyczno-fizycznych mie­li okazję wejść w rolę studentów i pod okiem Pani dr Vio­let­ty Bed­nar­skiej-Buczek zrealizowali ćwiczenia z za­kre­su elektromagnetyzmu w laboratorium Katedry Fizyki i In­ży­nie­rii Me­dycz­nej Politechniki Rzeszowskiej. Galeria...

obrazek
26 listopada 2023r. | Administrator

24 listopada reprezentacja dziewcząt naszej szkoły po za­cię­tej i wyczerpującej rywalizacji międzyszkolnej (8 dru­żyn) wy­wal­czy­ła III miejsce w powiatowej Licealiadzie w pił­ce ręcz­nej. Ser­decz­nie gratulujemy.

obrazek
26 listopada 2023r. | Administrator

18 listopada Ania Martyńska, Daniel Kopacz, Ignacy Dal­czyń­ski i Ryszard Czerwiński uczestniczyli w Ja­giel­loń­skich War­szta­tach Olimpijskich. Oprócz wykładów i ćwi­czeń w pro­gra­mie warsztatów znalazło się niezwykle in­spi­ru­ją­ce spot­ka­nie z absolwentem matematyki - dok­to­rem Mi­cha­łem Święt­kiem. Efektem jego za­in­te­re­so­wań kryp­to­gra­fią i al­go­ryt­ma­mi roz­pro­szo­ny­mi jest fir­ma ba­daw­czo-roz­wo­jo­wa, któ­ra two­rzy nową plat­for­mę block­chainową w oparciu o włas­ne, no­wa­tor­skie badania naukowe.

obrazek
26 listopada 2023r. | Administrator

15 listopada w Straszęcinie odbył się finał wojewódzki Li­ce­a­lia­dy w badmintonie chłopców. Nasza reprezentacja w skła­dzie: Da­wid Rusin (4f) i Igor Jabłoński (4a), po bar­dzo za­cię­tej ry­wa­li­za­cji pomiędzy 8 najlepszymi dru­ży­na­mi z wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, zajęła IV miej­sce. Gra­tu­lu­je­my.

obrazek
26 listopada 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować o kolejnych kwalifikacjach ucz­niów naszego liceum do etapów okręgowych olimpiad przed­mio­to­wych Do 2. edycji Olimpiady Liderów Te­le­ko­mu­ni­ka­cji i In­for­ma­ty­ki POLTELEINFO za­kwa­li­fi­ko­wa­li się: Maksymilian Koleśniak (4b), Karol Mach­nik (3b) i Szy­mon Szufla (3b). Awans do II etapu 26 edy­cji Olim­pia­dy Wie­dzy Elek­trycz­nej i Energetycznej „Euroelektra” wywalczyli: Szy­mon Droz­dow­ski (4b), Jakub Sowa (3b), Maksymilian Ko­leś­niak (4b) i Piotr Żmuda (4b), zaś do kolejnego etapu zma­gań konkursowych 34. edycji Olimpiady Teologii Ka­to­lic­kiej za­kwa­li­fi­ko­wa­ły się Anna Brzdęk (3f) i Maja Tom­czak (3f). Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
15 listopada 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Antoni Pleban, uczeń kla­sy 2e, zdobył I miejsce w XIII edycji Ogólnopolskiego Kon­kur­su fo­to­gra­ficz­no - plastycznego „Samolot w obiek­ty­wie i pa­le­cie barw”, zorganizowanego przez Klub Mi­łoś­ni­ków Lot­nic­twa w ramach Spotkań Lotniczych Po­ko­leń - Mie­lec 2023. 12 listopada 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu odebrał nagrodę z rąk Zastępcy Prezydenta Mias­ta Miel­ca - Adriany Miłoś oraz Prezesa Klubu Mi­łoś­ni­ków Lot­nic­twa - Zbigniewa Wicherskiego. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my. Zdjęcia...

obrazek
te: 0.019s dbnc: 5 dbnq: 7