39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Wyróżnienie dla naszych wolontariuszy
1 grudnia 2023r. | Administrator

29 listopada odbyła się II Mielecka Gala Wolontariatu, zor­ga­ni­zo­wa­na przez posła na sejm RP Fryderyka Ka­pi­no­sa oraz Fundację Prometeo. Podczas gali wy­róż­nio­no za dzia­łal­ność charytatywną wszystkie szkolne ko­ła wo­lon­ta­riac­kie. Między innymi wyróżnienie otrzymało Szkol­ne Ko­ło Wolontariatu „Kopernik Pomaga”. Dzię­ku­je­my.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6