39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Ćwiczenia w terenie
6 kwietnia 2016r. | Administrator

"Żadna książka nie da Ci tego, co ujrzenie krajobrazu czy osobliwości własnymi oczyma" – to hasło przewodnie lekcji z terenoznawstwa dla klas o profilu mat-geo. Normą już jest, że nasze zajęcia z terenoznawstwa odbywają się w terenie. Klasa 2d w ramach lekcji, razem z nauczycielem geografii, Anną Piękoś wyruszyła w teren.

obrazek

Ostatnie zajęcia z "tereno" to długa, bo czterogodzinna wędrówka doliną rzeki Wisłoki. Głównym celem zajęć było kształcenie umiejętności samodzielnych działań praktycznych ucznia, takich jak obserwacja czy rozpoznawanie geomorfologicznych form w terenie. Określaliśmy położenie teras zalewowych i nadzalewowych a także zaobserwowaliśmy piękne tworzące się meandry rzeki Wisłoki oraz osuwiska powstające na lewym wysokim erozyjnym brzegu. Naszym celem była również ocena terenu pod kątem zmian w kształcie doliny wywołanych antropogeniczną działalnością.

Zajęcia w terenie mają cel edukacyjny ale również poznawczy. Uczymy się poprzez obserwację i poznajemy naszą okolicę z zupełnie innej strony.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6