39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1961 - 1974

Od 1 września 1961 roku Liceum zaczęło funkcjonować jako samodzielna placówka oświatowa z 14-osobowym gronem nauczycielskim i 361 uczniami w 10 oddziałach. Od tego czasu corocznie tworzono już po 4 oddziały klas ósmych aż do momentu, kiedy to w szkolnictwie ponadpodstawowym rozpoczęła się reforma szkolna w roku 1967/68, a do Liceum przyszła młodzież po ukończonej ośmioklasowej szkole podstawowej.

Największy rozwój przed reformą placówka przeżywała w latach 1964-1966 (po 16 oddziałów i około 640 uczniów). W listopadzie 1964 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Funkcję dyrektora objął Edward Żurek. Dotychczasowy dyrektor Jan Armatys przeszedł na emeryturę. Pod kierownictwem dyrektora Edwarda Żurka Liceum przygotowywało się do reformy. Przygotowania te objęły zarówno bazę jak i kadrę. Zamieniano więc dotychczasowe izby lekcyjne na pracownie przedmiotowe, wyposażając je równocześnie w najniezbędniejsze pomoce naukowe, a nauczyciele w różnorodny sposób uzupełniali swoje kwalifikacje, kończąc m.in. studia II stopnia i zdobywając dyplomy magisterskie.

W roku 1961/62 pracowało w Liceum 14 nauczycieli, a już w roku 1973/74 - 29. Nastąpił więc ponad dwukrotny wzrost kadry nauczającej. Od 1 września 1972r. funkcję dyrektora Liceum objął Władysław Gajowiec, dotychczasowy nauczyciel matematyki.

Klasy profilowane i zajęcia fakultatywne wprowadzono zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania w roku szkolnym 1970/71, ale w naszym Liceum eksperymentalną klasę o poszerzonym programie biologii i chemii utworzono rok wcześniej. Coraz szerszym frontem wkraczała do szkoły nauka języków obcych nowożytnych, zachodnioeuropejskich, a łacina była stopniowo eliminowana jako przedmiot obowiązkowy. Dominującym językiem zachodnioeuropejskim był język angielski.

11 czerwca 1972 roku nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Uroczystość tę poprzedziły specjalne przygotowania. Oddano do użytku nowocześnie wyposażoną pracownię chemiczną, a w holu wmurowano tablicę pamiątkową z popiersiem Mikołaja Kopernika. Młodzież otrzymała jednolite mundurki szkolne (Liceum było pod tym względem pierwszą szkołą w Mielcu), wprowadzono odznakę i dyplom "Wzorowy Uczeń" - lokalny system premiowania najlepszych uczniów. Szkoła otrzymała też wtedy sztandar, na który uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie na sztandar stało się tradycją i do dziś składają je uczniowie rozpoczynający naukę w liceum i opuszczający szkołę absolwenci.

Kolejny okres... (1974-1988)

te: 0.016s dbnc: 5 dbnq: 5