39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1974 - 1988

W 1974 r. Liceum zostało przeniesione do nowego, już własnego budynku. Zagospodarowanie nowej siedziby wymagało ogromnego nakładu sił i środków. Od początku trzeba było urządzać pracownie, których wyposażenie pozostało w starym budynku. Stopniowo zaopatrywano je w potrzebne meble i pomoce naukowe. Przeprowadzono radiofonizację całego budynku szkolnego i placu apelowego. Przyłączono część lasku komunalnego, skanalizowano i utwardzono boisko oraz doprowadzono do niego światło i wodę, a w następnym etapie zakończono budowę boiska sportowego i zagospodarowano otaczającą szkołę skarpę. Z ważniejszych przedsięwzięć na 30-lecie Liceum w 1983r. należy wymienić oddanie do użytku nowoczesnego laboratorium językowego, zainstalowanie w dwóch pracowniach telewizji przemysłowej w obwodzie zamkniętym i urządzenie harcówki.

Połowa lat siedemdziesiątych to okres największego w dotychczasowej historii rozkwitu szkoły: do Liceum uczęszczało wtedy rokrocznie około 800 uczniów uczących się w 21 - 22 oddziałach. Liczba ta w połowie lat osiemdziesiątych spadła poniżej 500 i w tych granicach utrzymywała się do końca omawianego okresu (500 uczniów w 17 oddziałach w roku szkolnym 1987/88).

Efekty pracy dydaktycznej były widoczne już w poprzednim okresie, ale w nowym budynku były jeszcze lepsze. Ich miarą były wyniki osiągane przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych i ilość absolwentów ubiegających się o przyjęcie i przyjmowanych na wyższe uczelnie. W latach 1974 - 1988 na szczeblu okręgowym w olimpiadach przedmiotowych brało udział około 900 uczniów, na etap centralny zakwalifikowało się 71, w tym 22 było laureatami, a 6 zostało wyróżnionych. Po raz pierwszy w historii szkoły jej uczeń reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Helsinkach w 1988 roku i zdobył srebrny medal. Te osiągnięcia postawiły szkołę na jednym z pierwszych miejsc w województwie w pracy z uczniem zdolnym (np. II miejsce w roku szkolnym 1983/84).

Wyrazem uznania tych osiągnięć było przyjęcie Liceum do Zespołu Szkół Twórczych w 1985 roku i Klubu Przodujących Szkół w 1986 roku.

Kolejny okres... (1988-1997)

te: 0.013s dbnc: 5 dbnq: 5