39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Dbaj o swoje zdrowie!
25 września 2022r. | Administrator

W dniach 19-23.09.2022 w naszej szkole miała miej­sce akcja edukacyjno-informacyjna pt. „Tydzień dla pro­fi­lak­ty­ki chorób zakaźnych”. Celem akcji było uświa­do­mie­nie po­trze­by dbania o własne zdrowie oraz kształ­to­wa­nie umie­jęt­noś­ci niezbędnych do jego bardziej ak­tyw­nej ochro­ny. Wszyst­kie klasy na godzinach wy­cho­waw­czych re­a­li­zo­wa­ły te­mat dotyczący chorób za­kaź­nych oraz od­wie­dzi­ły stoisko in­for­ma­cyj­ne dotyczące te­go ważnego te­ma­tu.

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6