39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka na Kielecczyznę
30 października 2022r. | Administrator

Klasy 1C i 3D wybrały się w czwartek, 27 paź­dzier­ni­ka, na jedną z ostatnich wycieczek uczniów Ko­per­ni­ka w tym ro­ku. Odwiedziliśmy Centrum Nauki Le­o­nar­do da Vin­ci w Chę­ci­nach, w którym w rozrywkowy spo­sób zgłę­bia­liś­my taj­ni­ki wiedzy przyrodniczej. W Kielcach by­liś­my w ja­ski­niach na Kadzielni; tu przewodnicy opo­wia­da­li o wa­pie­niach dewońskich. Na koniec poskakaliśmy na tram­po­li­nach w kieleckim centrum rozrywki i wróciliśmy w do­sko­na­łych humorach do Mielca.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6