39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Porozumienie w sprawie patronatu honorowego Politechniki Rzeszowskiej
22 lutego 2023r. | Administrator

20 lutego Pan Dyrektor Zbigniew Rzeźnik oraz Rektor Po­li­tech­ni­ki Rzeszowskiej prof. dr hab. Piotr Koszelnik pod­pi­s­ali po­ro­zu­mie­nie, na mocy którego Politechnika Rze­szow­ska obej­mie patronatem honorowym klasy o pro­fi­lu ma­te­ma­tycz­no-fi­zycz­nym. W ramach patronatu pra­cow­ni­cy na­u­ko­wo-dy­dak­tycz­ni Wydziału Matematyki i Fi­zy­ki Sto­so­wa­nej będą sprawować opiekę merytoryczną nad ucz­nia­mi na­szej szkoły uzdolnionymi w zakresie ma­te­ma­ty­ki lub fi­zy­ki. W spotkaniu uczestniczyli również Dzie­kan Wy­dzia­łu MiFS dr hab. Czesław Jasiukiewicz, prof. PRz oraz Pani El­żbie­ta Gmyrek. Oficjalne podpisanie umowy było zwień­cze­niem współpracy rozpoczętej w ubiegłym se­mes­trze, w ra­mach której nasi uczniowie skorzystali już z wie­lu atrak­cyj­nych wykładów i warsztatów dotyczących ma­te­ma­ty­ki oraz fi­zy­ki, a także mieli możliwość sa­mo­dziel­ne­go prze­pro­wa­dze­nia badań w laboratorium fi­zycz­nym. Już w marcu cze­ka­ją nas kolejne wyjazdy, które za­pew­ne oka­żą się rów­nie atrak­cyj­ne dla naszej młodzieży.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6