39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Laboratorium Wymiany
21 kwietnia 2023r. | Administrator

W dniach 16-18 kwietnia w Centrum Kultury w Lublinie od­by­ło się Laboratorium Wymiany - coroczny kongres dla osób za­an­ga­żo­wa­nych w polsko-niemiecką wymianę szkol­ną. W pro­gra­mie znalazły się dyskusje oraz warsztaty. Kon­gres był też okazją do wymiany doświadczeń. Nie za­bra­kło oczy­wiś­cie przedstawicieli II LO. Naszą szkołę re­pre­zen­to­wa­li: p. dy­rek­tor Zbigniew Rzeźnik i p. Dorota Dzi­ja - ko­or­dy­na­to­rka wymiany polsko-niemieckiej w Ko­per­ni­ku.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6