39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Rozmawiasz - Pomagasz
20 maja 2023r. | Administrator

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym pro­jek­cie edukacyjnym „Rozmawiasz - Pomagasz”, którego ko­or­dy­na­to­rem jest pani Paulina Cioch-Pietryka. 16 maja, w ra­mach tej bardzo interesującej inicjatywy, uczniowie kla­sy 2e uczestniczyli w niezwykłej lekcji języka hisz­pań­skie­go. Licealiści mieli możliwość rozmowy online z ko­le­żan­ka­mi i kolegami ze szkoły w Ekwadorze, którzy opo­wie­dzie­li o swoim kraju. W ramach drugiej części pro­jek­tu ucz­nio­wie klasy 2e będą prezentować Polskę.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6