39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Maja Zgórska nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
12 czerwca 2023r. | Administrator

7 czerwca br. w naszej szkole zostały prze­pro­wa­dzo­ne wybory na stanowisko Przewodniczącego Sa­mo­rzą­du Ucz­niow­skie­go. Poprzedziła je transmitowana na ży­wo de­ba­ta zorganizowana 6 czerwca, podczas której kan­dy­da­ci pró­bo­wa­li przekonać społeczność uczniowską, że to właś­nie oni będą najlepiej sprawować funkcję prze­wod­ni­czą­ce­go. W wyniku tajnego głosowania spo­łecz­ność ucz­niow­ska tę rolę powierzyła Mai Zgórskiej (2f). Gra­tu­lu­je­my i cze­ka­my na pierwsze decyzje nowej prze­wod­ni­czą­cej!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6