39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada 2023r. | Administrator

10 listopada odbyła się w naszym liceum uroczysta aka­de­mia upamiętniająca 105. rocznicę odzyskania nie­pod­leg­łoś­ci przez Polskę. Motywem przewodnim te­go­rocz­nej uro­czys­toś­ci był rys historyczny, przy­po­mi­na­ją­cy naj­waż­niej­sze wydarzenia związane z utra­tą i od­zys­ka­niem nie­za­leż­ne­go państwa. Akademię przy­go­to­wa­li ucz­nio­wie kla­sy 3e: Ewa Majka, Szymon Kaszluga, Ernest Ta­bor, Zo­fia Grze­lak, Mar­cin Pa­duch, Alicja Koza, Kamila Kilian, Sa­bi­na Wrze­sień, Alek­san­dra Lewandowska, Wiktoria Ry­dza z kl. 2e, Oli­wia Mach­nik z kl. 2c, Allan Jurkowski z kl. 3c wraz z opie­ku­na­mi - pa­nią Edy­tą Gracz-Chmu­rą i p. Hen­ry­kiem Du­gieł­ło. Na­sza szko­ła po raz kolejny włączyła się tak­że do ogól­no­pol­skiej ak­cji „Szkoła do hymnu”. Cała spo­łecz­ność szkol­na o go­dzi­nie 11.11 wspólnie odśpiewała Ma­zur­ka Dą­brow­skie­go. Galeria...

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6