39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wyjazd na KUL
14 listopada 2023r. | Administrator

13 listopada uczniowie klas 4c i 4f wraz z opiekunami: p. A. Lewandowską, p. B. Michalcewicz i p. K. Dąbek wzięli udział w zajęciach w zakładzie Biotechnologii or­ga­ni­zo­wa­nych przez Wydział Medyczny KUL w Lublinie. Licealiści po­dzie­le­ni na gru­py wy­ko­ny­wa­li doświadczenia, pomiary i ba­da­nia na war­szta­tach, ta­kich jak: „Krew jako lek”, „Iden­ty­fi­ka­cja two­rzyw sztucz­nych - me­to­da FT-IR”, „Mia­recz­ko­wa­nie kwa­su solnego”, „La­bo­ra­to­rium ma­tu­rzys­ty”, „Czym róż­ni się mle­ko od pro­duk­tów mlecz­nych?”. Dodatkowo mo­gli zwie­dzić bu­dy­nek i la­bo­ra­to­ria KUL, po których opro­wa­dz­ała ich mię­dzy in­ny­mi ab­sol­went­ka II LO, obecnie pra­cow­nik na­u­ko­wy In­sty­tu­tu - Katarzyna Kagan, która dba o roz­wi­ja­nie dal­szej na­szej współpracy między KUL i naszą szko­łą. Galeria...

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6