39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty olimpijskie Uniwersytetu Jagiellońskiego
31 marca 2021r. | Administrator

Licealiści „Kopernika”, którzy przygotowują się do kon­kur­sów matematycznych, uczestniczyli ostatnio w kilku wy­kła­dach olimpijskich zorganizowanych online przez Uni­wer­sy­tet Jagielloński. Z okazji Dnia Wydziału Matematyki i In­for­ma­ty­ki (24 marca) wysłuchali dwóch wykładów: „Bardzo długie ciągi i bardzo duże liczby” oraz „Widzieć więcej, czyli o roli oczu w myśleniu matematycznym”. Ciekawym do­świad­cze­niem było również spotkanie z absolwentami ma­te­ma­ty­ki, podczas którego dowiedzieli się jak szerokie per­spek­ty­wy daje studiowanie tego kierunku. Było to dla na­szych uczniów kolejne już spotkanie z wykładowcami UJ, ponieważ 24 lutego wzięli udział w warsztatach olim­pij­skich. Zapoznali się wówczas z „Zastosowaniem rachunku wektorów w zadaniach z planimetrii” oraz poszukiwali od­po­wie­dzi na pytanie: „Który trójkąt jest najbardziej do­wol­ny?”

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6