39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Program edukacyjny Szkoła Dialogu
6 czerwca 2022r. | Administrator

W dniach 2 i 3 czerwca klasa 1E uczestniczyła w dru­giej turze warsztatów w ramach programu Szkoła Dialogu, któ­re­go celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów w Pol­sce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i eko­no­micz­ny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Pierw­sze­go dnia uczniowie zaprezentowali zebrane przez siebie in­for­ma­cje podczas próbnej wycieczki szlakiem Żydów mie­lec­kich oraz wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Sto­wa­rzy­sze­nia Kulturalnego JARTE, a drugiego dnia po­zna­li co­dzien­ność dla Żyda mieszkającego w Polsce.

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6