39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty matematyczne w Mielcu
23 czerwca 2022r. | Administrator

15 czerwca 2022 r. odbyła się 3. edycja Mieleckich War­szta­tów Matematycznych. W wydarzeniu uczestniczyli ucz­nio­wie mieleckich szkół ponadpodstawowych. Pierwszy wy­kład na temat "Metoda Monte Carlo" wygłosił Jan Wa­na­to­wicz, uczeń naszego liceum, finalista XX Olimpiady Lin­gwi­sty­ki Matematycznej i Olimpiady Fizycznej, uczestnik Olim­pia­dy Statystycznej, laureat i finalista wielu konkursów ma­te­ma­tycz­nych. Drugi wykład poprowadził pan Paweł Do­bro­wol­ski, nauczyciel matematyki w I Społecznym Li­ce­um Ogól­no­kształ­cą­cym w Tarnobrzegu, opiekun wielu lau­re­a­tów Olimpiady Matematycznej. Za pomocą narzędzi geo­me­trii analitycznej przedstawił w interesujący sposób roz­wią­za­nia zadań z planimetrii.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6