39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty lingwistyczne w Koperniku
20 września 2022r. | Administrator

Wiktoria Klich, uczennica klasy 3B, przeprowadziła w na­szej szkole cykl warsztatów dotyczących lin­gwi­sty­ki ma­te­ma­tycz­nej. Podzieliła się własnymi doświadczeniami do­ty­czą­cy­mi przygotowań do Olimpiady Lingwistyki Ma­te­ma­tycz­nej, będąc jej ubiegłoroczną finalistką. Swoją pas­ją Wik­tor­ia zainteresowała uczestników, którzy brali ak­tyw­ny udział w rozwiązywaniu przykładowych zadań olimpijskich. W pię­ciu spotkaniach warsztatowych wzięli udział ucz­nio­wie klas: 1B, 1G, 2A, 2B, 2C i 2D oraz chętne osoby z in­nych zespołów klasowych. Dziękujemy Wiktorii za bez­in­te­re­sow­ne propagowanie idei olimpiady wśród uczniów Ko­per­ni­ka.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6