39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem
6 października 2022r. | Administrator

5 października uczniowie i nauczyciele naszego li­ce­um mieli możliwość uczestniczenia w niezwykłym spot­ka­niu z profesorem Jerzym Bralczykiem - wybitnym ję­zy­ko­znaw­cą, wiceprzewodniczącym Rady Języka Pol­skie­go, spe­cja­lis­tą w zakresie języka mediów, reklamy i po­li­ty­ki, ale prze­de wszystkim autorytetem wielu pokoleń. Rozmowa z pa­nem profesorem nie tylko dostarczyła informacji na te­ma­ty etymologiczno-językowe, ale umożliwiła także, dzię­ki hu­mo­rys­tycz­ne­mu i swobodnemu przekazowi autora, ich zro­zu­mie­nie, a nawet zachęciła do samodzielnego za­poz­na­nia się z nimi. Nie zabrakło okazji do uzyskania odpowiedzi na nur­tu­ją­ce słuchaczy pytania, a także zdobycia cennego au­to­gra­fu na egzemplarzach książek wyjaśniających w cie­ka­wy sposób zawiłości naszego pięknego języka.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6