39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty ekonomiczne
19 października 2022r. | Administrator

17 października klasy 3A i 3E wzięły udział w war­szta­tach ekonomicznych pod nazwą „Ekonomia i in­we­sto­wa­nie w turbulentnym świecie zmian”. Zajęcia po­zwo­li­ły uczest­ni­kom ugruntować wiedzę z zakresu pod­sta­wo­wych po­jęć eko­no­micz­nych oraz funkcjonowania NBP we współ­czes­nym świe­cie. Warsztaty składały się z dwóch części: wy­kła­do­wej, która wyjaśniała zagadnienia z zakresu eko­no­mii i inwes­to­wa­nia oraz praktycznej, polegającej na zabawie z ucz­nia­mi w grę skojarzeń nawiązujących do danego za­gad­nie­nia ekonomicznego. Wydarzenie zorganizowała Fun­da­cja Gospodarstwo Dźwiękiem i Obrazem we współ­pra­cy z NBP.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6