39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Bleu Blanc Rouge 2022
6 listopada 2022r. | Administrator

Pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce zo­stał zorganizowany VIII Frankofoński Konkurs Fo­to­gra­ficz­ny „Bleu Blanc Rouge 2022”. Temat te­go­rocz­ne­go kon­kur­su brzmiał: „Voyage, voyage”. Za­da­niem uczest­ni­ków było zro­bie­nie artystycznych zdjęć, na których po­ja­wia­ją się cha­rak­te­rys­tycz­ne dla Francji kolory oraz przedstawiają historię ja­kiejś podróży. Wśród biorących udział w konkursie nie za­brak­ło uczniów naszej szkoły. A są to: Oliwia Machnik, Iza­be­la Kaczor i Jakub Harla (uczniowie kl. 1C). Gra­tu­lu­je­my Wam bardzo ciekawych pomysłów!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6