39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Klasa 2e na Uniwersytecie Rzeszowskim
30 listopada 2022r. | Administrator

24 listopada uczniowie klasy akademickiej uczest­ni­czy­li w zajęciach z zakresu dziennikarstwa spor­to­we­go. Za­ję­cia poprowadził dr Wojciech Maryjka, pra­cow­nik na­u­ko­wy In­sty­tu­tu Polonistyki i Dziennikarstwa URz, który tłu­ma­czył tech­ni­ki redagowania tekstów do czasopism i na strony in­ter­ne­to­we. Uczniowie wzięli udział w wykładzie i w war­szta­tach, podczas których szlifowali zdobyte umie­jęt­noś­ci.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6