39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kongres Edukacyjny IT i Szachy w Rzeszowie (11 stycznia 2023)
21 stycznia 2023r. | Administrator

Grupa zainteresowanych uczniów z różnych klas uczest­ni­czy­ła 11 stycznia w wykładach i warsztatach w ra­mach Kon­gre­su Edukacyjnego IT i Szachy w Rzeszowie. Kon­gres otworzyła uroczyście Podkarpacka Kurator Oświa­ty Małgorzata Rauch. Podczas wykładów pracownicy na­u­ko­wi Politechniki Rzeszowskiej wciągnęli słuchaczy w za­gad­nie­nia z pogranicza matematyki, informatyki i etyki do­ty­czą­ce sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Rów­no­leg­le odbywał się turniej szachowy dla szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. Następnie nasi uczniowie wzięli udział w war­szta­tach, podczas których aktywnie uczestniczyli w do­świad­cze­niach, eksperymentach statystycznych oraz grach kom­bi­na­to­rycz­nych. Troje z nich zostało na­gro­dzo­nych za wy­ni­ki swoich doświadczeń.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6