39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy "Zawsze wierni"
2 marca 2023r. | Administrator

Uczennice: Aleksandra Wójcik, Patrycja Piskor z klasy 1C oraz Wiktoria Rydza i Emilia Lis z klasy 1E re­pre­zen­to­wa­ły naszą szkołę w eliminacjach powiatowych VIII edy­cji Wo­je­wódz­kie­go Turnieju Poezji i Prozy "Zawsze wier­ni". Ju­ry konkursowe, oceniając wstąpienia uczniów, bra­ło pod uwa­gę dobór repertuaru, kulturę słowa, in­ter­pre­tac­ję utwo­ru, ogól­ny wyraz artystyczny. Miło nam po­in­for­mo­wać, że wy­stą­pie­nia na­szych uczennic zostały do­ce­nio­ne. Wik­tor­ia Ry­dza zdo­by­ła 1 miejsce, natomiast Pa­tryc­ja Pis­kor uzy­ska­ła 3 miej­sce. Uczennice będą re­pre­zen­to­wać po­wiat mie­lec­ki pod­czas etapu wo­je­wódz­kie­go. Gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my po­wo­dze­nia

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6