39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiktoria i Wojtek w finale LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
15 marca 2023r. | Administrator

Z satysfakcją informujemy, że w II (ustnym) etapie okrę­go­wych zawodów LIII Olimpiady Literatury i Języka Pol­skie­go na­sza szkoła była reprezentowana przez naj­licz­niej­sze w województwie grono uczniów. Wcześ­niej­sze eta­py z powodzeniem pokonali: Aleksandra Ga­weł (3c), Wik­tor­ia Klich (3b), Wojciech Kopacz (3b), Ewa Za­wadz­ka (3c). 11.03.2023 zostały ogłoszone listy osób za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do zawodów III stopnia, a w gronie 183 najlepszych uczest­ni­ków z ca­łej Polski znalazło się dwoje naszych ucz­niów: Wik­tor­ia Klich (3b) i Wojciech Kopacz (3b). Warto za­zna­czyć, że wy­ni­ki uzyskane przez Wiktorię zapewniły jej pią­te miej­sce w kraju. Serdecznie gratulujemy Wiktorii i Wojtkowi oraz życzymy sukcesów podczas finałowego etapu, który od­bę­dzie się w dniach 20 - 22 kwietnia w Konstancinie pod War­sza­wą.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6