39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
29 marca 2023r. | Administrator

28 marca tegoroczni maturzyści wraz z wy­cho­waw­ca­mi udali się na pielgrzymkę do Częstochowy zor­ga­ni­zo­wa­ną przez księdza Mateusza Gurbisza oraz pa­na Da­mia­na To­mec­kie­go. Licealiści uczestniczyli w Dro­dze Krzy­żo­wej na Wa­łach Jasnogórskich, podczas któ­rej od­czy­ta­no roz­wa­ża­nia autorstwa Gabrieli Strycharz z kl. 2d. Cen­tral­nym punk­tem pielgrzymki była Msza Św. w Kaplicy Matki Bos­kiej Czę­sto­chow­skiej w intencji wszystkich uczniów przy­stę­pu­ją­cych w ma­ju do egzaminu dojrzałości. Piel­grzym­ka by­ła dla maturzystów niezwykłą okazją do modlitwy i prze­my­śleń przed zmaganiami z egzaminem dojrzałości oraz wkro­cze­niem w dorosłe życie. Dziękujemy za wspólnie prze­ży­ty czas w modlitwie.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6