39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty ADAMED
31 marca 2023r. | Administrator

25 marca nasza uczennica, Dominika Mazur (4d), uczest­ni­czy­ła w niezwykle ciekawych warsztatach wio­sen­nej edy­cji ADAMED SmartUP Academy na Wydziale Far­ma­ceu­tycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego. Warsztaty pn. „POD MI­KRO­SKO­PEM - JAK PRZYGOTOWAĆ PRE­PA­RAT IDE­AL­NY?” przeznaczone były dla uczniów pa­sjo­nu­ją­cych się na­u­ka­mi ścisłymi i przyrodniczymi. Celem przed­się­wzię­cia była nauka zasad obsługi mikroskopu op­tycz­ne­go, ob­ser­wac­ji preparatów, zasad przygotowania, bar­wie­nia i utr­wa­la­nia preparatów barwnikami hi­sto­lo­gicz­ny­mi oraz opanowanie techniki krojenia próbek na gru­bość kil­ku tysięcznych milimetra.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6