39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka klasy 2a
31 marca 2023r. | Administrator

23 marca uczniowie klasy 2a wzięli udział w wy­ciecz­ce do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Miel­cu na­le­żą­cych do koncernu Lockheed Martin. Licealiści mie­li mo­żli­wość zapoznania się z procesem produkcji sa­mo­lo­tu i he­li­kop­te­ra, historią PZL, zwłaszcza produkcją star­szych mo­de­li sa­mo­lo­tów: Łoś i Iryda. Zwiedzali także ha­le pro­duk­cyj­ne. Naj­cie­kaw­szą atrakcją wycieczki było spotkanie na lot­nis­ku z pi­lo­ta­mi samolotu i helikoptera, którzy opowiadali o mo­żli­woś­ciach tech­nicz­nych statków powietrznych: M28 Bry­za oraz he­li­kop­te­ra Black Hawk, a także o swojej pracy. Zwie­dza­nie lot­nis­ka zakończyło się pokazem działania stra­ży po­żar­nej.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6