39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kółko biologiczne
6 kwietnia 2023r. | Administrator

Ponownie na zajęciach kółka biologicznego pod okiem dok­to­ra Tomasza Mrozowskiego nasi uczniowie, którzy roz­wi­ja­ją swo­je za­in­te­re­so­wa­nia i przygotowują się do Olim­pia­dy Bio­lo­gicz­nej, mo­gli poznać tajniki prze­pro­wa­dze­nia sekcji ka­ra­cza­na ma­da­gas­kar­skie­go, śli­ma­ka win­nicz­ka i dżdżow­ni­cy rosówki. Ćwiczenie cier­pli­woś­ci, pre­cy­zji po­słu­gi­wa­nia się na­rzę­dzia­mi preparacyjnymi, umiejętności wła­ści­wej pre­pa­rac­ji oraz rozpoznawania struktur ana­to­micz­nych or­ga­niz­mów to bezcenne doświadczenia, któ­re nie tyl­ko uczą, ale i integrują.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6