39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Pejzaż odchodzącego świata Andrzeja Stasiuka
16 kwietnia 2023r. | Administrator

14 kwietnia 2023 r. klasy czwarte naszego liceum i kla­sa humanistyczna I LO w Mielcu miały okazję uczest­ni­czyć w spotkaniu pt. „Przybliżyć lekturę”, roz­wa­ża­nia o „Pej­za­żu odchodzącego świata” - „Miejsce” An­drze­ja Sta­siu­ka. Wykład poprowadziła pani Edyta Gracz-Chmu­ra, dok­tor nauk humanistycznych w dziedzinie li­te­ra­tu­ro­znaw­stwa, któ­ra naukowo współpracuje z Wy­dzia­łem Po­lo­ni­sty­ki UJ, z Instytutem Pamięci Narodowej w Kra­ko­wie jak rów­nież jest nauczycielem języka polskiego w naszym liceum. Młodzież poznała konteksty historyczne opowiadania „Miej­sce”, metody przedstawienia rzeczywistości, mityczną kon­cep­cję cza­su, język i styl jakim posługuje się autor. Tre­ści wy­kła­du podane w bardzo interesujący sposób, po­zwo­li­ły od­po­wie­dzieć na pytanie, co tworzy istotę kon­kret­ne­go miej­sca, co decyduje o jego charakterze i nie­po­wta­rzal­noś­ci. By­ła to również okazja do powtórzenia przed zbli­ża­ją­cą się ma­tu­rą.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6