39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XXIV Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny
18 kwietnia 2023r. | Administrator

14 kwietnia odbył się finał XXIV Powszechnego In­ter­ne­to­we­go Konkursu Matematycznego organizowanego przez Po­li­tech­ni­kę Warszawską, w którym naszą szkołę re­pre­zen­to­wa­li Da­vid Gąsiorek (4a) i Tomasz Łachut (4a). Ten pre­sti­żo­wy konkurs ma wieloletnią tradycję. Uczniowie na­szej szko­ły wielokrotnie uzyskiwali tytuły laureatów i fi­na­lis­tów wcześ­niej­szych edycji konkursu. Wśród nich zna­leź­li się: Grze­gorz Miłoś, Tomasz Martyński, David Gą­sio­rek, Woj­ciech Wójcik. Gratulujemy!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6