39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Eliminacje rejonowe 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
25 kwietnia 2023r. | Administrator

Kolejny etap za nami! 20 kwietnia w Tarnobrzeskim Do­mu Kultury odbyły się eliminacje rejonowe 68. Ogól­no­pol­skie­go Konkursu Recytatorskiego. Konkurs or­ga­ni­zo­wa­ny jest przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Na­szą szko­łę re­pre­zen­to­wa­ły trzy uczennice: Kinga Skrzy­niarz (1c), Oli­wia Machnik (1c), Kamila Kilian (2e). Ko­mi­sja Ar­tys­tycz­na po wy­słu­cha­niu 17 prezentacji konkursowych po­sta­no­wi­ła za­kwa­li­fi­ko­wać do etapu wojewódzkiego 2 uczen­ni­ce na­sze­go liceum: Oliwię Machnik (poezja śpie­wana) oraz Ka­mi­lę Kilian (recytacja). Serdecznie gra­tu­lu­je­my wy­stą­pień i ży­czy­my powodzenia podczas eli­mi­na­cji wo­je­wódz­kich w Prze­myś­lu.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6