39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Podsumowanie Olimpiady Wiedzy Technicznej
20 czerwca 2023r. | Administrator

15 czerwca 2023 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala podsumowująca 49 edycję Olim­pia­dy Wiedzy Technicznej. W olimpiadzie uczest­ni­czy­ło ponad 2 tysiące uczniów reprezentujących nie­mal 250 szkół licealnych i technicznych. Po finale cen­tral­nym wy­ło­nio­no kilkunastu laureatów. W tym gronie zna­lazł się nasz tegoroczny absolwent - Paweł Żuczek - któ­ry za­jął 2. miej­sce. Uroczystość podsumowania zgromadziła wielu goś­ci: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Pa­ten­to­we­go RP, prezesów wielu spółek i firm, władz Na­czel­nej Or­ga­ni­za­cji Technicznej, redakcji czasopism tech­nicz­nych oraz członków stowarzyszeń naukowo-tech­nicz­nych. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6