39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Spotkania z rodzicami - 17.04.2024 r. (środa)

Rodziców uczniów klas II i III zapraszamy na godz. 16.00.

Rodziców uczniów klas I i IV zapraszamy na godz. 17.30.

ROZKŁAD SAL

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Współpraca z Politechniką Rzeszowską
23 czerwca 2023r. | Administrator

W roku szkolnym 2022/2023 nasi uczniowie sko­rzy­sta­li z wielu wykładów z matematyki i fizyki w ramach współ­pra­cy na­wią­za­nej z Politechniką Rzeszowską. Szcze­gól­nie war­toś­cio­wy był dla nich czas eksperymentów i doś­wiad­czeń, jakie mogli wykonywać samodzielnie w dos­ko­na­le wy­po­sa­żo­nych Laboratoriach Fizyki, uczest­ni­cząc w pię­ciu spotkaniach laboratoryjnych pod okiem pra­cow­ni­ków na­u­ko­wych politechniki. Na szczególną wdzięczność z na­szej stro­ny zasługuje Pani doktor Violetta Bednarska-Bu­czek, któ­ra objęła uczestników zajęć opieką me­ry­to­rycz­ną. Pa­ni doktor wspierała uczniów w zakresie przy­go­to­wa­nia te­o­re­tycz­ne­go do zajęć i oceny sprawozdań. Udzie­la­ła tak­że młodym pasjonatom fizyki informacji zwrot­nej w po­sta­ci konstruktywnych wskazówek do dalszej pra­cy.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6