39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty matematyczne
23 czerwca 2023r. | Administrator

Absolwent naszej szkoły, pan Tomasz Martyński, 16 czerw­ca przeprowadził ostatnie warsztaty ma­te­ma­tycz­ne w tym roku szkolnym. W warsztatach tra­dy­cyj­nie wzię­ła udział gru­pa ucz­niów, dla których ma­te­ma­ty­ka to nie tylko przed­miot szkol­ny, ale też życiowa pa­sja.

obrazek
te: 0.018s dbnc: 6 dbnq: 6