39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Prace remontowe w naszej szkole
27 września 2023r. | Administrator

Czas wakacji w II LO był okresem intensywnej pracy i in­we­sty­cji. Podczas lipca i sierpnia w szkole miały miejsce licz­ne re­mon­ty. Przeprowadzono kapitalną modernizację par­te­ru, klat­ki schodowej oraz wejścia do szkoły, wy­mie­nio­no tak­że sto­lar­kę drzwiową. Trzy sale lekcyjne oraz świe­tli­ca ma­ją no­we podłogi i są pięknie odmalowane. Wy­re­mon­to­wa­no także ogrodzenie szkoły i zamontowano no­we ko­sze do gry w koszykówkę. Mamy nadzieję, że wszyst­kie wspo­mnia­ne wyżej działania podniosą jakość lo­ka­lo­wą Ko­per­ni­ka oraz umilą i ułatwią uczniom pobyt w szkole. Galeria...

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6