39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty wiedzy technicznej
28 września 2023r. | Administrator

28 września w Koperniku odbyły się warsztaty wiedzy tech­nicz­nej, w których wzięło udział 30 uczniów za­in­te­re­so­wa­nych Olim­pia­dą Wiedzy Technicznej - In­ży­nie­ria w Elek­tro­e­ner­ge­ty­ce. Zajęcia prowadził nasz te­go­rocz­ny ab­sol­went - Paweł Żuczek - laureat i zdobywca 2.  miej­sca w XL OWT.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6