39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szkolne warsztaty matematyczne
29 września 2023r. | Administrator

W czwartek, 28 września, odbyły się kolejne warsztaty pro­wa­dzo­ne przez absolwentów naszego liceum: Tomka Mar­tyń­skie­go i Da­nie­la Pazdro. Dotyczyły przekształceń al­ge­bra­icz­nych i skierowane były do uczniów za­in­te­re­so­wa­nych i uzdol­nio­nych matematycznie. Dzię­ku­je­my stu­den­tom za poświęcony czas i chęć dzielenia się wie­dzą.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6