39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
8 października 2023r. | Administrator

W dniach 26.09.2023 r. - 06.10.2023 r. odbyła się II edy­cja warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przed­me­dycz­nej dla klas pierwszych w ramach lekcji edu­ka­cji dla bezpieczeństwa. Warsztaty składały się z dwóch eta­pów: czę­ści teoretycznej i praktycznej. Uczest­ni­cy mie­li mo­żli­wość samodzielnego wykonywania RKO z użyciem AED. War­szta­ty przeprowadził Szymon Markowski, uczeń kla­sy 4a, któ­ry na co dzień działa w Związku Harcerstwa Pol­skie­go i pełni tam funkcję Ratownika. Galeria...

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6