39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Alex uczestnikiem największego kosmicznego hackathonu w Europie
10 października 2023r. | Administrator

W dniach 7-8 października Alex Sadowy, uczeń kl. 2e, uczest­ni­czył w największym kosmicznym hackathonie w Eu­ro­pie. Obóz kosmiczny NASA Space Apps Challenge od­by­wał się w Sta­lo­wej Woli, a w jego organizację włączyły się naj­więk­sze fir­my i instytucje z branży kosmicznej i lot­ni­czej. Wy­da­rze­nie zostało objęte Patronatem Ho­no­ro­wym m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Tech­no­lo­gii, Ministra Cyfryzacji, Wojewody Pod­kar­pac­kie­go, Mar­szał­ka Województwa Pod­kar­pac­kie­go, Prezydenta Miasta Sta­lo­wej Woli, Pre­ze­sa Pol­skiej Agen­cji Kosmicznej. 280 uczest­ni­ków sta­no­wią­cych 70 dru­żyn pracowało nad włas­ny­mi pro­jek­ta­mi w opar­ciu o wyzwania zaproponowane przez NASA i pod okiem mentorów specjalizujących się w róż­nych dzie­dzi­nach. Gratulujemy! Galeria...

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6