39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka klasy 1d do Krakowa
14 października 2023r. | Administrator

12 października klasa 1d udała się do Krakowa na wy­ciecz­kę, której głównym celem była wizyta na Wydziale Che­mii UJ. W czasie spaceru po nowoczesnym budynku wy­dzia­łu ucz­nio­wie poznali krótką historię chemii na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim, zobaczyli laboratoria stu­denc­kie, sa­le wy­kła­do­we i bibliotekę, z której korzystają studenci. Za­poz­na­li się z ofertą edukacyjną uczelni. Licealiści uczest­ni­czy­li rów­nież w pokazie „Chemik na miejscu zbrod­ni”, któ­ry przy­bli­żył im zagadnienia dotyczące chemii są­do­wej.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6