39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Maturalne warsztaty matematyczne
26 października 2023r. | Administrator

25 października w naszej szkole odbyły się warsztaty ma­te­ma­tycz­ne dla klas czwartych. Poprowadził je ab­sol­went i by­ły na­u­czy­ciel Kopernika, pan Witold Stachnik, pu­bli­cys­ta i au­tor wielu opracowań matematycznych. Ucz­nio­wie pod­czas warsztatów dowiedzieli się jak poprawnie udzie­lać odpowiedzi na arkuszu maturalnym, by dostać ma­ksy­mal­ną licz­bę punktów oraz na jakie zagadnienia war­to zwró­cić szczególną uwagę. Poznali także sposoby na szyb­sze rozwiązywanie zadań.

Aktualizacja: W piątek 27 października odbyły się warsztaty maturalne z matematyki, które poprowadził absolwent Kopernika - Radosław Rusin. Serdecznmie dziękujemy.

te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6