39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wyjazd do Oświęcimia
5 listopada 2023r. | Administrator

3 listopada uczniowie klas: 3a, 3b i 2e uczestniczyli w wy­jeź­dzie edukacyjnym, podczas którego od­wie­dzili jed­no z naj­waż­niej­szych miejsc pamięci ofiar na­zis­tów w Pol­sce - Mu­ze­um Au­schwitz-Birkenau oraz Muzeum Pamięci Miesz­kań­ców Zie­mi Oświęcimskiej. Wizyta, która by­ła dla mło­­dzie­­ży wiel­ką lekcją historii, została zorganizowana dzię­ki środ­kom uzy­ska­nym w ramach programu MEiN "Po­znaj Pol­skę". Galeria...

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6