39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Uczniowie II LO na wystawie anatomicznej Body Worlds
11 listopada 2023r. | Administrator

8 listopada uczniowie klas: 3c i 3f wzięli udział w wy­jeź­dzie edukacyjnym do Katowic, gdzie mieli okazję zo­ba­czyć wy­sta­wę „Body Worlds & the Cycle of Life”. Li­ce­a­liś­ci mo­gli przyjrzeć się modelom i przekrojom ludz­kie­go cia­ła, przedstawiającym poszczególne organy i ukła­dy or­ga­niz­mu oraz zaobserwować, jak z upływem cza­su roz­wi­ja i zmienia się człowiek w okresie obejmującym cały cykl życia. Udział w wy­sta­wie oraz informacje przekazane przez prze­wod­ni­ków sta­no­wi­ły niezwykłą lekcję anatomii.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6