39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie
26 listopada 2023r. | Administrator

18 listopada Ania Martyńska, Daniel Kopacz, Ignacy Dal­czyń­ski i Ryszard Czerwiński uczestniczyli w Ja­giel­loń­skich War­szta­tach Olimpijskich. Oprócz wykładów i ćwi­czeń w pro­gra­mie warsztatów znalazło się niezwykle in­spi­ru­ją­ce spot­ka­nie z absolwentem matematyki - dok­to­rem Mi­cha­łem Święt­kiem. Efektem jego za­in­te­re­so­wań kryp­to­gra­fią i al­go­ryt­ma­mi roz­pro­szo­ny­mi jest fir­ma ba­daw­czo-roz­wo­jo­wa, któ­ra two­rzy nową plat­for­mę block­chainową w oparciu o włas­ne, no­wa­tor­skie badania naukowe.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6