39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Próbna matura dla czwartoklasistów
6 grudnia 2023r. | Administrator

6 grudnia w „Koperniku” uczniowie klas czwartych roz­po­czę­li próbne egzaminy maturalne z przedmiotów obo­wiąz­ko­wych na po­zio­mie podstawowym. Na początek tra­dy­cyj­nie mie­rzy­li się z językiem polskim, w kolejnych dniach spraw­dzą swo­je umiejętności z matematyki, ję­zy­ków ob­cych oraz przedmiotów dodatkowych na poziomie roz­sze­rzo­nym. Wyniki matur próbnych pozwolą określić m.in. po­ziom przy­go­to­wa­nia do egzaminów majowych. Po­wo­dze­nia!

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6