39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Wiktorii
7 grudnia 2023r. | Administrator

Z dumą informujemy, że Wiktoria Klich, uczennica kla­sy 4b, po raz drugi z rzędu otrzymała stypendium Pre­ze­sa Ra­dy Ministrów. Wyróżnienie zostało wręczone 7 grud­nia przez Wi­ce­wo­je­wo­dę Podkarpackiego, Panią Jo­lan­tę Sa­wic­ką oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pa­nią Mał­go­rza­tę Rauch. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przy­zna­wa­ne jest uczniowi, który uzyskał najwyższą w da­nej szko­le śred­nią ocen na świadectwie rocznym. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Wiktorii i życzymy dalszych suk­ce­sów!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6